Ändamål

Utdrag ur våra stadgar

Av våra senaste stadgar från 2014 framgår ändamålet med Gökhems hembygdsförening:

”Föreningen är politiskt och religiöst neutral och skall inom sitt verksamhetsområde,
Gökhems socken, verka för:

att skapa trivsel, grundad på samhörighet med bygdens traditioner och historia och med dem, som är bosatta eller har anknytning till bygden

att stärka ansvarskänsla och medverka till att socknen utvecklas till en allt
trivsammare hembygd

att samarbeta med kommunala organ och inom verksamhetsområdet arbetande
föreningar och stimulera dem till initiativ, som gagnar bygden

att vårda fastighet med inventarier, fasta fornminnen, redskap och övrigt, som kan
belysa våra förfäders liv

att samla och ordna litteratur, handskrifter, fotografier mm, som har med trakten och
dess invånare att göra

att bevara värdefulla kunskaper och färdigheter, stimulera intresset för hantverk,
ordna kurser och utflykter, som kan öka kunskapen om hembygdens natur och
historia eller är intressanta ändå.”